תהליך הסמכה – בית ספר ירוק

הגן הסולארי מלווה את תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק על ידי המשרד להגנת הסביבה.

אנו  מאמינים כי דרך חינוך ניתן לשנות את היחס לסביבה, ליצור עלייה ברמת החיים ולשמור על כדור הארץ למען הדורות הבאים.

תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק מעודד בתי ספר לקחת על עצמם מחויבות לחנך את תלמידיהם על פי עקרונות של פיתוח בר קיימא.

.

למה כדאי להיות בית ספר ירוק?

תוצרים אפשריים של תהליך ההסמכה

מפרסומי המשרד להגנת הסביבה

  1. שיפור האווירה בבית הספר והפחתת אלימות
  2. עליה ברמת ההישגים הלימודיים בקרב התלמידים
  3. יצירת זיקה בין התלמיד למקום מגוריו
  4. צמצום כמויות הפסולת והלכלוך בבית הספר
  5. הפחתה משמעותית בחשבונות המים והחשמל
  6. רווחים כספיים מיידים מחוק הפיקדון ואיסוף חומרי פסולת
  7. הגברת המודעות הסביבתית
  8. השגת פרסום מקומי נרחב למוסד
  9. יצירת קשרים עם בתי ספר אחרים בארץ ובעולם
  10. סיוע כספי של המשרד להגנת הסביבה ליצירת התשתית והכשרת המורים בבית הספר

מהי הסמכה לבית ספר ירוק?

ההסמכה ניתנת על ידי המשרד להגנת הסביבה ומהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר. ההסמכה מתווה דרך פעולה אפשרית ומתאימה במיוחד לבתי ספר המעוניינים להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימות.

המודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה ביחס לסביבה. בית ספר שעומד בכל הקריטריונים שהוגדרו זוכה להסמכה כ"בית ספר ירוק".

עד לשנת 2009 הוסמכו 240 בתי ספר כבתי ספר ירוקים.

בית ספר "ירוק מתמיד" הוא בית ספר שעומד בכל הקריטריונים במשך שנתיים לפחות, הפחית צריכה בכל המשאבים שהוגדרו, והרחיב את הפעילות לכלל שכבות בית הספר. כלומר, החינוך הסביבתי בבית הספר מתמשך והפך לחלק חשוב בשיח הבית ספרי והקהילתי.

בתהליך ההסמכה ניתן דגש לתוכניות המשלבות לימודי איכות סביבה יחד עם הנעת תהליך שבו בית הספר עצמו מתנהל באופן מקיים, מנצל את משאביו תוך חיסכון והתייעלות, ותורם לשינוי במודעות הקהילה ובהתנהגותה.

מבין הנושאים הסביבתיים הרלוונטיים לסביבת בית הספר, ניתן דגש לשימוש מושכל במשאבים, לטיפוח שטחים מחוץ לשטח בית הספר ולמורשת.

בית הספר מתחייב לפעול למען הסביבה באופן בולט ולשתף את הקהילה.

לאחר שהחליטה הנהלת בית הספר בשיתוף עם מועצת התלמידים וההורים על מחויבותם לנושא, יערוך בית הספר הערכה כמותית ואיכותית של מצבו העכשווי בתחום החינוך הסביבתי.

מדדים לשינוי

בית הספר יבחר מדדים סביבתיים לשיפור ויישום בתרבות הבית ספרית, ועל בסיס זה תיבנה תוכנית הפעולה של בית הספר שתתייחס לשלושת התחומים הבאים:

לימודים עיוניים

נושאי איכות הסביבה ייכללו בתוכנית הלימודים של בית הספר, כגון גיאוגרפיה, מדעים וחברה.
יסודי – בהיקף של 30 שעות לימוד שנתיות, לשתי שכבות לימוד בבית הספר.
על יסודי – בהיקף של 10 שעות שנתיות למחצית מתלמידי בית הספר.

שימוש מושכל במשאבים

בית הספר נדרש לצמצם את השימוש במשאב אחד לפחות (מים, חשמל, נייר) ו/או לבצע איסוף פסולת למיחזור של לפחות 3 חומרים (בקבוקים לפי חוק הפיקדון, נייר , סוללות, מיכלי משקה גדולים, פסולת אורגנית, טיונרים, פסולת אלקטרונית).

מעורבות קהילתית

שכבה נוספת על השכבות הלומדות (שכבה שלישית בבית הספר היסודי או רבע מכלל תלמידי בית הספר העל יסודי) נדרשת לבצע פרויקט של עשייה מתמשכת למען הקהילה במטרה להגביר מודעות לנושאי איכות הסביבה ולהביא לשינוי התנהגותי (לדוגמא: מיחזור, הסברה בנושאים סביבתיים שונים – צואת כלבים, הפחתת שימוש בשקיות ניילון, טיפוח מתמשך של אזורים מוזנחים תוך גיוס תושבי האיזור והרשות המקומית).

הנחיה והובלת התהליך

מועצה ירוקה – תורכב מנציגים של תלמידים, מורים וקהילה, אשר תקדם את תהליך ההסמכה בבית הספר.

הנחייה והובלת התהליך תיעשה על ידי מורי בית הספר בסיוע רכזי חינוך סביבתי ברשויות המקומיות, איגודי הערים והיחידות הסביבתיות וארגונים ירוקים העוסקים בחינוך.

הסמכה

בסיום התהליך יציג בית הספר את עמידתו בשלושת הקריטריונים הנדרשים בפני ועדת השיפוט. תהליך הבדיקה והמשוב נעשה קודם כל על ידי בית הספר ורק לאחר מכן על ידי צוות ההיגוי.

בסיום התהליך מקבל בית הספר את תעודת ההסמכה כבית ספר ירוק.

המשרד להגנת הסביבה מפרסם קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות שבמסגרתו יכול בית ספר לקבל בסיום תהליך ההסמכה תמיכה כספית.